Khashayar Farmanbar

Khashayar Farmanbar, Minister for Energy and Digital Development

Minister for Energy and Digital Development

Ministry of Infrastructure

Content from Khashayar Farmanbar

Total 1 hits.